Velkommen

Opholdsstedet Infinitus er grundlagt i 2021 af Wanda Horskjær og Peter Bentsen, som begge har erfaring siden 2002 i arbejdet med udsatte unge. Igennem de mange års samarbejde omkring målgruppen, ønskede vi at etablere et opholdssted, hvor det faglige fundament skal være bærende. Der er brug for en styrket specialisering inden for området, hvor man erkender kompleksiteten, og arbejder med en specialiseret indsats via specialpædagogikken og har fokus på, at teori og praksis skal bindes sammen.

Målgruppe:
Infinitus er et socialpædagogisk opholds- og behandlingssted, og er godkendt til syv unge. Heraf er fem pladser godkendt til ophold, jf. lov om social service §66, stk. 1, nr. 6 for aldersgruppen 12-17 år, og to pladser er godkendt som fleksible pladser til ophold, jf. lov om social service §66, stk. 1, nr. 6, og §107 for aldersgruppen 18-23 år.

Særlige forhold: Tilbuddet har fleksible §107 pladser. De unge, der i forvejen er anbragt i tilbuddet, som grundet deres udfordringer samt støttebehov ikke kan anbringes i selvstændig bolig, har mulighed for at forlænge deres ophold efter det fyldte 18 år. Tilbuddet visiterer ikke unge ved 18-årsalderen.

Langt størstedelen af de unge, der er anbragt på Infinitus, har ikke haft en almindelig opvækst, men er opvokset eksempelvis under ringere socioøkonomiske vilkår, omsorgssvigt, en stor del har oplevet misbrug, psykisk mistrivsel og nogle har været udsat for andre overgreb. De har ofte haft en problematisk skolegang med mange negative erfaringer og personlige nederlag.

De unge udviser forskellige former for risikoadfærd – herunder manglende evne til at sige fra, lavt selvværd, normbrydende adfærd, misbrugsproblematikker, manglende trivsel og lav selvkontrol.

De unge har ofte psykosociale, kognitive og emotionelle udfordringer. Deres psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser påvirker de sociale forhold, og den unge skal have hjælp og støtte til at udvikle hensigtsmæssige strategier i det sociale samspil.

Unge på Infinitus har behov for et miljøskifte, støtte til forskellige sociale udfordringer og motiverende samtaler.

På Infinitus kan vi tilbyde pædagogiske samt psykologiske udredninger.

På Infinitus er specialpædagogikken det bærende element, som skaber forudsætningerne for individuelle, tilpassede forløb, hvor den enkelte unge er i centrum, og man hermed skaber de bedste forudsætninger for trivsel, bevægelse og dermed udvikling.

I psykologiske udredninger fremgår det, at de anbragte unge har nogle dominerende problematikker, og langt de fleste unge har sammensatte problematikker. Dette øger kompleksiteten ift. målgruppedefinitioner samt kræver specialiseret og evidensbaseret pædagogisk indsats.

Vi modtager børn og unge med:

  • Tilknytningsforstyrrelser, herunder generelle og til tider omfattende kontaktforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder, nedsat impulsstyring og ringe evne til erfaringsdannelse.
  • Massivt omsorgssvigt, som kan betyde omfattende følelsesmæssige- og kognitive skader. Vanskeligheder i afkodning og afstemning ift. det sociale samspil og relationsdannelse samt forstyrrelser, der påvirker mentaliserings evnen, empatien og den centrale coherence (sammenhængsforståelse).
  • Kriminalitetstruet unge, herunder unge som er i UKN-forløb, ungdomssanktion fase 2 samt unge i strafferetlig foranstaltning.
  • Eksekutive vanskeligheder herunder: udfordringer med fleksibilitet, frustrationstolerance, følelses- og selvregulering, problemløsning og planlægning, hvilket kommer til udtryk i den problemskabende adfærd og uhensigtsmæssige strategier.
  • Neuropsykiatriske forstyrrelser, herunder udviklings- forstyrrelser, som ADHD, ADD og OCD.