Pædagogiske og psykologiske observationer

Vi tilbyder psykologiske undersøgelser – disse udarbejdes af vores samarbejdspartner PsykologCompagniet. Infinitus får sagssupervision af PsykologCompagniet således så̊ den pædagogiske indsats er målrettet barnet/den unges profil. Udarbejdes der en psykologisk undersøgelse, vil personalet blive vejledt ift. specifikke pædagogiske strategier.

PsykologCompagniet tilbyder psykologiske undersøgelser af børn og unge primært med et neuro- og udviklingspsykologisk fokus.

En undersøgelse indebærer en afdækning af den unges ressourcer og eventuelle vanskeligheder på det intellektuelle, personlighedsmæssige, kontaktmæssige og sociale område samt pædagogisk vejledning om, hvordan man bedst støtter personen i hverdagen. Undersøgelserne bliver altid gennemført under hensyntagen til og med respekt for det aktuelle funktionsniveau.

Undersøgelsen munder ud i en rapport, hvor resultaterne bliver gennemgået og forklaret i hverdagstermer med eksempler fra den unges liv. Rapporten afsluttes med praktiske, pædagogiske strategier til brug for pædagogisk personale, forældre, forvaltning eller den unge selv. PsykologCompagniet lægger vægt på, at undersøgelsesrapporten er skrevet, så den kan fungere som et hverdagsredskab i det videre arbejde.

PsykologCompagniet har lang erfaring med undersøgelser i forhold til autismespektrumforstyrrelser, ADHD, ungdomskriminalitet og på det sociale og socialpsykiatriske område.

PsykologCompagniet er kendetegnet ved grundighed og psykologisk ekspertise. I deres undersøgelser er der altid mere end en psykolog tilknyttet for at øge brugbarheden og pålideligheden af rapporten.
I PsykologCompagniet udføres også forældrekompetenceundersøgelser. Disse er altid udarbejdet i overensstemmelse med Socialstyrelsens anbefalinger og Psykolognævnets retningslinjer. Forældrekompetenceundersøgelser sker ved henvendelse fra kommuner og omhandler forældrenes muligheder for at støtte barnets sundhed, trivsel og udvikling.

Pædagogiske observationer
Infinitus har stor erfaring med udarbejdelse af pædagogiske observationer. En pædagogisk observation kan udarbejdes gennem et tidsbegrænset ophold af typisk ca. 4-6 måneders varighed. Der observeres på barnets eller den unges adfærd, ressourcer og udfordringer i et socialt og samfundsmæssigt perspektiv. I forhold til Infinitus faglige aspekt, vil vi i den pædagogiske observation beskrive, hvilket støttebehov samt kompensation den barnet/unge har brug for i forskellige kontekster – for at de lykkes.

En pædagogisk observation har til formål at udrede årsager og sammenhænge til mistrivsel, således at forvaltningen modtager et kvalificeret bud på, hvilke tiltag der er nødvendige, for at bringe barnet eller den unge tilbage i trivsel.

Infinitus får sagssupervision af PsykologCompagniet, hvor der er fokus på den unges profil og nødvendige pædagogiske strategier/indsatser, og arbejder efter flg. model